opc_loader
Print deze pagina:


PRIVACY EN COOKIEVERKLARING

AlchemiA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op, hierbij wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: De Secure Sockets Layer (SSL).

Registratie en doeleinde van de persoonlijke gegevens
Om onze prijzen te kunnen zien, moet u zich eerst registreren bij onze webshop. Na acceptatie van de registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens.

Bij uw registratie slaan we informatie op zoals u naam en adres, telefoonnummer, emailadres, aflever- en betaalgegevens zodat u niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Als u zich bij AlchemiA registreert, bewaren wij de gegevens op een Secure(=beveiligde) Server.

AlchemiA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgend doelen (en op basis van welke grondslag):

  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken(Toestemming)
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren (Toestemming)
  • U te kunnen contacteren indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Overeenkomst)
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Toestemming)
  • Het afhandelen van uw betaling (Overeenkomst)
  • Verzenden van onze nieuwsbrief (Toestemming)
  • Persoons- en bestelgegevens als wij hier wettelijke toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (Wettelijke verplichting / Overeenkomst)

Delen van persoonsgegevens aan derden
AlchemiA zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken of verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden indien nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld onze verzendpartner in verband met verzendingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Bij aanmaak van uw account, kunt u kiezen om een nieuwsbrief te willen ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich direct en makkelijk kunt afmelden.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account maar u kunt ons ook een verzoek sturen (zie hieronder onze gegevens). Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

AlchemiA
Napoleonsweg 70
6086 AH Neer
0475 – 215917
team[at]alchemia.nl

Om misbruik te voorkomen en er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u daarbij vragen zich te identificeren.  AlchemiA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bewaartermijnen
AlchemiA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring  of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. AlchemiA gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoeker. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij AlchemiA geen cookies ontvangt.

Wijzigingen Privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de meest recente versie.ALGEMENE VOORWAARDEN ALCHEMIA VERSIE 2022

Artikel 1                     Definities
1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
3 Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Alchemia in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
4 Dag: kalenderdag.
5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
7 Ondernemer: de besloten vennootschap Alchemia B.V. en de daaronder vallende handelsnamen die Alchemia hanteert zoals Heilig Hout.
8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
9 Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping.
10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte bevinden.
Artikel 2                     Identiteit van de ondernemer
1 Alchemia B.V. is gevestigd te (6086AH) Neer aan de Napoleonsweg 70 en geregistreerd onder KvK-nummer 74003143.
Artikel 3                      Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Alchemia en op alle met Alchemia aangegane overeenkomsten.
2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
3 Indien ook Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Alchemia is ingestemd.
4 Door het gebruik van de internetsite van Alchemia en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
5 Alchemia is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.
Artikel 4                     Aanbiedingen 
1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Alchemia garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Artikel 5                     Prijzen
1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. 
3 Koper is de prijs verschuldigd die Alchemia in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Alchemia worden gecorrigeerd.
4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld.
Artikel 6                     Betaling
1 In het geval een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn Koper in verzuim is. 
Artikel 7                     Levering en leveringstijd
1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Alchemia kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door Koper wordt besteld, geeft Alchemia aan wanneer het product weer beschikbaar is. 
Artikel 8                     Inspecteren en ontbinden 
1 Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 
2. Koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien Koper Alchemia niet binnen acht dagen na aflevering van het product daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven. 
3.Voor overeenkomsten met consumenten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument het recht heeft zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na aflevering van het product. Als de consument  gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit aan Alchemia binnen veertien dagen na aflevering van het product door middel van toezending van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze. De consument zendt binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de melding van ontbinding het product terug aan Alchemia. De verzendkosten in zo’n situatie komen voor rekening van Koper.
4. Koper is niet gerechtigd om eenzijdig een (stilzwijgend ontstane) duurovereenkomst op te zeggen zonder inachtneming van een redelijke opzegtermijn. 
Artikel 9                     Eigendomsvoorbehoud
1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Alchemia is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
Artikel 10                   Aansprakelijkheid
1 Alchemia is niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Alchemia B.V. Alchemia is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.
2 Indien Alchemia om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door Alchemia verzekering hieromtrent wordt vergoed, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.
3 Het is mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Alchemia behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
Artikel 11                   Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Alchemia of overeenkomsten gesloten met Alchemia worden in eerste aanleg voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel locatie Zwolle.

 

Contact

Napoleonsweg 70
6086 AH Neer (Limburg)
Telefoon: 0475-215917
Mail: team@alchemia.nl

In the picture