opc_loader
Print deze pagina:


PRIVACY EN COOKIEVERKLARING

AlchemiA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op, hierbij wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: De Secure Sockets Layer (SSL).

Registratie en doeleinde van de persoonlijke gegevens
Om onze prijzen te kunnen zien, moet u zich eerst registreren bij onze webshop. Na acceptatie van de registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens.

Bij uw registratie slaan we informatie op zoals u naam en adres, telefoonnummer, emailadres, aflever- en betaalgegevens zodat u niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Als u zich bij AlchemiA registreert, bewaren wij de gegevens op een Secure(=beveiligde) Server.

AlchemiA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgend doelen (en op basis van welke grondslag):

  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken(Toestemming)
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren (Toestemming)
  • U te kunnen contacteren indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Overeenkomst)
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Toestemming)
  • Het afhandelen van uw betaling (Overeenkomst)
  • Verzenden van onze nieuwsbrief (Toestemming)
  • Persoons- en bestelgegevens als wij hier wettelijke toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (Wettelijke verplichting / Overeenkomst)

Delen van persoonsgegevens aan derden
AlchemiA zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken of verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden indien nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld onze verzendpartner in verband met verzendingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Bij aanmaak van uw account, kunt u kiezen om een nieuwsbrief te willen ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich direct en makkelijk kunt afmelden.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account maar u kunt ons ook een verzoek sturen (zie hieronder onze gegevens). Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

AlchemiA
Napoleonsweg 70
6086 AH Neer
0475 – 215917
team[at]alchemia.nl

Om misbruik te voorkomen en er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u daarbij vragen zich te identificeren.  AlchemiA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bewaartermijnen
AlchemiA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring  of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. AlchemiA gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoeker. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij AlchemiA geen cookies ontvangt.

Wijzigingen Privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de meest recente versie.ALGEMENE VOORWAARDEN ALCHEMIA

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AlchemiA zijn deze Algemene
      Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
      toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
      geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten
      ten behoeve van AlchemiA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
      AlchemiA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van AlchemiA zijn vrijblijvend en AlchemiA behoudt zich uitdrukkelijk het recht
      voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
      noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AlchemiA.
      AlchemiA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te
      verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt
      AlchemiA dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, exclusief BTW en
      exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
      vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na
      factuurdatum bij leveringen binnen en buiten Nederland, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per automatische incasso, iDEAL of op factuur.
      Bij betaling per factuur gaat artikel 3.2 in werking.
3.4 Bij het gebruik maken van de betalingsoptie van automatische incasso dient het online
      inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend geretourneerd te worden naar AlchemiA.
      Hiermee machtigt u AlchemiA tot automatische incasso tot wederopzegging. Het bedrag zal
      worden afgeschreven van het in het inschrijfformulier opgegeven rekeningnummer. Indien u
      het niet eens bent met de afschrijving kunt u dit binnen dertig (30) dagen door uw bank
      ongedaan laten maken.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
      bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel
      de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging
      door AlchemiA.

Artikel 4. Levering
4.1 De door AlchemiA opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
      leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling
      te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de
      leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst 
      in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te
      ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn
      voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige
      overeenkomst aan AlchemiA verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten
      gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door AlchemiA
      geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 AlchemiA garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig
      (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
      beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u AlchemiA daarvan zo spoedig mogelijk en in
      ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze
      mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AlchemiA
      de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe
      producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product
      binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan AlchemiA te retourneren. Retourzendingen worden
      in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij
      tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
      mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
      verkeer tussen u en AlchemiA , dan wel tussen AlchemiA en derden, voor zover betrekking
      hebbend op de relatie tussen u en AlchemiA , is AlchemiA niet aansprakelijk, tenzij en voorzover
      sprake mocht zijn van opzet of grove schuld  van AlchemiA .

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AlchemiA ingeval van overmacht
      het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de
      overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te
      delen en zulks zonder dat AlchemiA gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
      omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AlchemiA kan worden
      toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling
      of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan AlchemiA schriftelijk opgave doet van een adres, is bedrijfsnaam gerechtigd aan dat
      adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan AlchemiA schriftelijk opgave doet van een ander
      adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Arikel 11. Disclaimer
11.1 AlchemiA doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en
        nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.o.v. de juistheid van de verstrekte
        informatie.Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten
        ontlenen aan de op de website aangeboden informatie  Alle informatie is onder voorbehoud
        van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.
11.2 Wanneer door AlchemiA gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze
        Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze
        Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat
        AlchemiA deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
        AlchemiA in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling
        komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AlchemiA vast te stellen nieuwe
        rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 AlchemiA is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
        Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands
        recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
         rechter in Nederland.

Contact

Napoleonsweg 70
6086 AH Neer (Limburg)
Telefoon: 0475-215917
Mail: team@alchemia.nl

In the picture